رنگ دانه ها نقشی فراوان در ارتقای کیفی رنگ های صنعتی دارند.فام یکی از مشخصه های بارز رنگ دانه است. رنگ دانه هایی که نقش تزیینی دارند بسیار زیاد هستند. بازدارندگی خوردگی دیگر نقش مهم رنگ دانه است که در لایه آستری اهمیت می یابد.نمک های کروماته،سرنج(ردلد) و پودر روی فلزی مثال هایی از رنگ دانه های کاهنده نرخ خوردگی زیرآیند هستند.برخی دیگر از رنگ دانه ها نقشی منفی در بازدارندگی فولاد در محیط های خاص دارند.مثلا کربنات کلسیم نباید در پوشش های مخصوص محیط اسیدی استفاده شود.شکل رنگ دانه های مسطح و فیبری می تواند به تقویت سختی فیلم خشک کمک و قدرت پیوستگی لایه رنگ را بیش تر کند. رنگ دانه هایی چون سیلیس و پامیس سطح را زبر و مقاومت به سایش را نیز بیش تر  می کنند. رنگ دانه ها همچنین در بهینه سازی خواص تکسوتروپی و رئولوژی رنگ، مثل کاهش شره، نقشی مهم دارند.قدرت پوشانندگی،خواص براقیت و اختفای لایه ماقبل نیز دیگر مشخصه هایی هستند که با رنگ دانه ها تقویت می شوند .رنگ دانه های خاص با شکل مسطح و یا سوزنی اغلب چسبندگی بین لایه ای و همبستگی اجزای رنگ را افزایش می دهند.  

رنگ دانه ها نقشی فراوان در ارتقای کیفی رنگ های صنعتی دارند.فام یکی از مشخصه های بارز رنگ دانه است. رنگ دانه هایی که نقش تزیینی دارند بسیار زیاد هستند. بازدارندگی خوردگی دیگر نقش مهم رنگ دانه است که در لایه آستری اهمیت می یابد.نمک های کروماته،سرنج(ردلد) و پودر روی فلزی مثال هایی از رنگ دانه های کاهنده نرخ خوردگی زیرآیند هستند.برخی دیگر از رنگ دانه ها نقشی منفی در بازدارندگی فولاد در محیط های خاص دارند.مثلا کربنات کلسیم نباید در پوشش های مخصوص محیط اسیدی استفاده شود.شکل رنگ دانه های مسطح و فیبری می تواند به تقویت سختی فیلم خشک کمک و قدرت پیوستگی لایه رنگ را بیش تر کند. رنگ دانه هایی چون سیلیس و پامیس سطح را زبر و مقاومت به سایش را نیز بیش تر  می کنند. رنگ دانه ها همچنین در بهینه سازی خواص تکسوتروپی و رئولوژی رنگ، مثل کاهش شره، نقشی مهم دارند.قدرت پوشانندگی،خواص براقیت و اختفای لایه ماقبل نیز دیگر مشخصه هایی هستند که با رنگ دانه ها تقویت می شوند .رنگ دانه های خاص با شکل مسطح و یا سوزنی اغلب چسبندگی بین لایه ای و همبستگی اجزای رنگ را افزایش می دهند.  

ترشدگی کامل رنگ دانه به معنای پوشیده شدن کامل تمام جهات ذرات آن با محمل است و در امکان ارایه نقش اصلی رنگ دانه بسیار مهم است؛لذا اگر رنگ دانه بیش از(cpvc –غلظت حجمی بحرانی رنگ دانه)به محمل اضافه شود،ترشدگی کامل اتفاق نمی افتد و کیفیت فیلم رنگ افت می کند.رنگ دانه ها به شکل های مختلف دسته بندی شده اند.در ساده ترین حالت دسته بندی بر اساس فام انجام می شود.در پوشش هایی که با هدف تزیین استفاده می شوند،این نوع دسته بندی مهم تر است.در سامانه های پوششی،فام برای لایه رویه اهمیت بیشتری دارد.در زمینه ماهیت رنگ پوشش و تاثیر رنگ دانه ها در رنگ پوشش مستندات علمی زیادی وجود ندارد؛مثلا در صنعت خودروسازی مبحث فام جایگاهی ویژه دارد و این نگرش مهم است.در دسته بندی رنگ دانه ها برای کاربردهای صنعتی،نقش آنها در کاهش نرخ خوردگی زیرآیند مهم تر می شود.غالب رنگ دانه های رنگ های صنعتی،معدنی هستند و ساختاری بلوری دارند. شکل بلور،نوع بلور،ساختار مولکولی و اندازه ذرات بر خواص آنها تاثیری بسزا می گذارند .رنگ دانه های آلی اساسا مواد افزودنی رنگی هستند و نقشی مهم در بازدارندگی خوردگی ندارند.رنگ دانه ها برای ایجاد خصوصیاتی معین در رنگ به آن اضافه می شوند.از جمله خصوصیات این ترکیبات می توان به فام دهی،افزایش استقامت مکانیکی،محافظت در برابر زنگ زدگی زیرآیند فلزی و بالا بردن مقاومت شیمیایی اشاره کرد.فام رنگ نقش تزیینی پوشش را افزایش می دهد و بر مقاومت آن در برابر اشعه تاثیر دارد.قدرت رنگ دهی از خواص مهم رنگ دانه های پوشش است.قدرت پوشانندگی نیز مستقیما به مقدار و نوع رنگ دانه مرتبط است.اندازه ذرات رنگ دانه،شکل آنها،نسبت رنگ دانه به پیونده،توانایی جذب روغن،قدرت پوشانندگی و... بر کیفیت رنگ موثراند.اغلب مستندات علمی، بزرگی رنگ دانه ها را برای پودر های صنعتی 1/0 تا 5 میکرون دانسته اند.اما تجربه آزمون های مختلف مطابق استاندارد ASTM D-1020 نشان داده است که درشتی توزیع رنگ دانه ها در محمل متغیر است. آسیاب رنگ دانه ها در کارخانه معمولا تا دستیابی به دانه بندی در دامنه 20 تا 80 میکرون برای پوشش های صنعتی متداول است. این دامنه توزیع با مشخصه های کیفی فرمولاسیون مختلف مندرج در کتاب SSPC نیز هم خوانی دارد.شکل ذرات رنگ دانه بر استحکام فیلم ، زبری برای چسبندگی لایه بعد ، سیالیت رنگ ، مقاومت رنگ به ته نشینی، پایداری فیلم و مقاومت فیلم در برابر نفوذ یون های خورنده  تاثیر دارد؛ به همین دلیل یکی از عوامل کنترل کیفیت رنگ تعیین دانه بندی آن است. سنگینی ویژه، پایداری و یا فعالیت شیمیایی و پایداری گرمایی از دیگر خواص مهم رنگ دانه ها هستند .

تقسیم بندی هایی مختلف برای رنگ دانه ها در مراجع ارایه شده اند.مانگر رنگ دانه ها را به دو گروه اصلی رنگ دانه و رنگ دانه یار تقسیم می کند.رنگ دانه یار ها مواد معدنی جامد هستند که برای تعدیل بعضی  خواص رنگ به پیونده اضافه می شوند. اما هدف اصلی استفاده از رنگ دانه ها، رنگ دهی، خواص تزیینی و بازدارندگی خوردگی است. رنگ دانه یار ها به ارتقای کیفی پوشش ها و رنگ ها، با بهینه سازی خواص زیر،کمک می کنند. 1-تنظیم و بهینه سازی نسبت رنگ دانه به پیونده برای رسیدن به PVC مناسب ؛  

2-افزایش استحکام فیزیکی فیلم رنگ؛

3-ارتقای خواص رئولوژیکی رنگ؛

4-افزایش مقاومت در برابر نفوذ یون؛

5-کاهش تاثیر عوامل میکروبی؛

6-بهینه سازی خواص اپتیکی؛

7-مقاومت و یا هدایت الکتریکی،

8-مقاومت حرارتی و به تاخیر انداختن توسعه آتش و... .

در برخی منابع که فام را برای ایفای نقش تزیینی مهم می دانند، رنگ دانه های مناسب برای بهینه سازی مقاومت خوردگی را رنگ دانه یار می خوانند. اما با توجه به کاربرد اصلی رنگ دانه های صنعتی، یعنی محافظت از زیرآیند، به نظر می رسد بهتر است آن را رنگ دانه اصلی دانست .از جمله رنگ دانه یار ها می توان به کربنات کلسیم، کربنات سفید بازی، سیلیکات آلومینیم، سیلیکات منیزیم(تالک)، اکسید روی، میکا، سیلیس ، سولفات کلسیم، آزبست، سولفات باریم و سولفات روی اشاره کرد. در جدول 2-1 ترکیبات شیمیایی بعضی از رنگ دانه یار ها منعکس شده اند. خواص رنگ دانه ها و رنگ دانه یار ها اهمیت فراوان دارند و خلاصه برخی از خواص مقاومت خوردگی آنها در جدول 2-2 جمع آوری شده است.

نام رنگ دانه یار
فام رنگ دانه یار
نوع و مقدار ترکیبات
سولفات باریم(باریت)                 
-
BaSO4 99 0/0

سولفات باریم(بلانک فیکس)
-
BaSO4 97 0/0

کربنات کلسیم طبیعی
-
  CaCO3 98 0/0

کربنات کلسیم رسوبی
-
CaCO3 98.7 0/0

اکسید آهن صنعتی
قرمز
Fe2O3 98 0/0

اکسید آهن طبیعی
قرمز
Fe2O3 95 0/0
اکسید آهن طبیعی
قرمز
Fe2O3 70 0/0

اکسید آهن زرد
زرد
Fe2O3 H2O 99 0/0

کرم نارنجی
   
نارنجی
   
PbCrO4 65 0/0 PbO 35 0/0

کرم زرد
   

زرد
   

PbCrO4 70 0/0 PbO 30 0/0

روی زرد
   

زرد
   

ZnO 38 0/0 H2O 7 0/0 CrO2 0/0

 جدول 2-1 ترکیبات شیمیایی بعضی از رنگ دانه یار ها .  

چون یکی از اهداف اصلی رنگ دانه ها ، خواص تزیینی و فام دهی است ، خواص قابلیت فام دهی ، طیف نور انعکاسی ، توانایی حفظ فام ثابت در برابر هوادگی ، شدت انعکاس ، جذب نور و گرما از ویژگی های مهم رنگ دانه های اصلی هستند. این خصوصیات به ویژه برای لایه رویه اهمیت دارند.