در این روش با اعمال جریان الکتریکی مستقیم و یا تماس مواد فداشونده با زیرآیند فلزی، از خوردگی فلزات جلوگیری می کنند.این روش بیش تر برای تجهیزات زیر آب و یا مدفون در خاک به کار می رود. برخی مستندات این روش را برای خطوط لوله مفصل بررسی کرده اند. برای وجود دقت در ولتاژ اعمالی، انتخاب مواضع آندی مناسب، تعداد آندهای لازم و... به طراحی دقیق مهندسی نیاز است. هر گاه در صنایع، خطوط مدفون در یک مجتمع گسترده باشند، به دلیل تاثیرات متقابل جریان ها بر یک دیگر، حفاظت کاتدی باید در قالب یک شبکه سامانه توزیع جریان منظم مدیریت شود و نتیجه مطلوب به سختی قابل دستیابی است، پس اطمینان از کارآمدی سامانه کم است. بی توجهی به صحت کارکرد سامانه حفاظت کاتدی و تخریب زیرآیندهای فلزی تسمه نقاله انتقال فرآورده مغروق در آب دریا در یکی از تاسیسات صنعتی جنوب ایران دیده می شود. حفاظت کاتدی به دو روش، با استفاده از آند فداشونده و یا اعمال پتانسیل الکتریکی خارجی، طراحی می شود. نوع دوم به بازرسی های دورهای کوتاه مدت نیاز دارد. سالانه بیش از8/14 میلیارد دلار در امریکا صرف بازدارندگی از خوردگی با این شیوه می شود.